اعضای قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران اعضای قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران

دکتر اردشیر انجمنی

دکتر اردشیر انجمنی

دکتر اردشیر انجمنی

استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تگزاس امریکا
https://www.uta.edu/profiles/ardeshir-anjomani