اعضای قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران اعضای قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران

دکتر اسفندیار زبردست

دکتر اسفندیار زبردست

دکتر اسفندیار زبردست

مدیر قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار
استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران
zebardst@ut.ac.ir