اعضای قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران اعضای قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران

دکتر بهناز امین زاده

دکتر بهناز امین زاده

دکتر بهناز امین زاده

استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران
bgohar@ut.ac.ir