اعضای قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران اعضای قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران

دکتر سید حسین بحرینی

دکتر سید حسین بحرینی

دکتر سید حسین بحرینی

استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران
hbahrain@ut.ac.ir