اعضای قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران اعضای قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران

دکتر علی عسکری

دکتر علی عسکری

دکتر علی عسکری

استاد گروه مدیریت بحران دانشگاه یورک کانادا
http://www.yorku.ca/asgary