اعضای قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران اعضای قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران

دکتر علی مدرس

دکتر علی مدرس

دکتر علی مدرس

استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا امریکا
http://web.calstatela.edu/faculty/amodarr