اعضای قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران اعضای قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران

دکتر علی مدنی پور

دکتر علی مدنی پور

دکتر علی مدنی پور

استاد دانشکده معماری، برنامه ریزی و منظر دانشگاه نیوکاسل انگلستان
http://www.ncl.ac.uk/apl/staff/profile/alimadani.html