اعضای قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران اعضای قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران

دکتر محمدمهدی عزیزی

دکتر محمدمهدی عزیزی

دکتر محمدمهدی عزیزی

رئیس پردیس هنرهای زیبا و استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران
mmazizi@ut.ac.ir