اعضای قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران

دکتر بهناز امین زاده

دکتر بهناز امین زاده


دکتر بهناز امین زاده

دکتر بهناز امین زاده

استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران
bgohar@ut.ac.ir

دکتر اردشیر انجمنی

دکتر اردشیر انجمنی


دکتر اردشیر انجمنی

دکتر اردشیر انجمنی

استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تگزاس امریکا
https://www.uta.edu/profiles/ardeshir-anjomani

دکتر سید حسین بحرینی

دکتر سید حسین بحرینی


دکتر سید حسین بحرینی

دکتر سید حسین بحرینی

استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران
hbahrain@ut.ac.ir

دکتر سید محسن حبیبی

دکتر سید محسن حبیبی


دکتر سید محسن حبیبی

دکتر سید محسن حبیبی

استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران
smhabibi@ut.ac.ir

دکتر اسفندیار زبردست

دکتر اسفندیار زبردست


دکتر اسفندیار زبردست

دکتر اسفندیار زبردست

مدیر قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار
استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران
zebardst@ut.ac.ir

دکتر محمدمهدی عزیزی

دکتر محمدمهدی عزیزی


دکتر محمدمهدی عزیزی

دکتر محمدمهدی عزیزی

رئیس پردیس هنرهای زیبا و استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران
mmazizi@ut.ac.ir

دکتر علی عسکری

دکتر علی عسکری


دکتر علی عسکری

دکتر علی عسکری

استاد گروه مدیریت بحران دانشگاه یورک کانادا
http://www.yorku.ca/asgary

دکتر علی مدنی پور

دکتر علی مدنی پور


دکتر علی مدنی پور

دکتر علی مدنی پور

استاد دانشکده معماری، برنامه ریزی و منظر دانشگاه نیوکاسل انگلستان
http://www.ncl.ac.uk/apl/staff/profile/alimadani.html

دکتر علی مدرس

دکتر علی مدرس


دکتر علی مدرس

دکتر علی مدرس

استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا امریکا
http://web.calstatela.edu/faculty/amodarr