زمینه های پژوهشی

 • توجه به جهانی شدن و اثر آن بر برنامه های شهرسازی
 • تکیه بر دانش بومی شهرسازی
 • حفظ، ارتقا، سابقه، موقعیت و توان منحصر به فرد دانشکده شهرسازی در آینده ایران
 • به روز نگه داشتن توان آموزشی و پژوهشی اعضا هیئت علمی دانشکده هدفمند کردن آموزش و پژوهش
 • ارتباط منطقی و تعریف شده دانشجویان دوره دکتری با قطب علمی
 • هدایت موضوعات پایان نامه ها و رساله ها به سمت پرژه های کاربردی و در جهت حل مسائل ملی، منطقه ای و محلی
 • تقویت روابط بین المللی از طریق ارتباط با دانشگاه های معتبر جهانی
 • برگزاری همایشها و نمایشگاه انتشار مجله انگلیسی شهرسازی
 • تقویت مشارکت دانشجویان در راستای فعالیتهای پژوهشی
 • تدوین استراتژی های لازم برای نقش موثرتر دانشکده شهرسازی در حل مسائل جامعه
 • تاسیس مرکز اسناد و آرشیو دانشکده شهرسازی