همکاران

الناز باقرنژاد: مدیر داخلی قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار

محسن زمانی: کارشناس قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار