پروژه های پژوهشی

ردیف

سال

 

گزارشات علمی (طرحهای علمی و کاربردی)

 

سازمان طرف قرارداد

عنوان طرح

1

1394

محمد مهدی عزیزی

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

"امکان سنجی ترافیکی پیاده راه سازی محور مدائن نازی آباد (حد فاصل خیابان شهید رجایی تا میدان بازار دوم "

2

1394

محمد مهدی عزیزی

معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

"مطالعات توسعه شرق اصفهان: امکان سنجی باززنده‌سازی زاینده‌رود با تنظیم و تعدیل روابط فعالیت‌‌ و ظرفیت‌های بوم‌شناختی حوضه‌ی آبریز"

3

1393

محمد مهدی عزیزی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

"طرح جامع و تفصیلی باغ گیاهشناسی و پارک نمونه کشوری"

4

1392

محمد مهدی عزیزی

قطب علمی توسعه شهری پایدار، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

"تحلیل سرانه کاربری ها در طرح های جامع شهری ایران"

5

1391

محمد مهدی عزیزی

شهرداری منطقه یک تهران

"طرح راهبردی و ارتقاء کارایی مجموعه موزه طبیعت و حیات وحش ایران (موزه دارآباد) (مرحله اول)"

6

1390

محمد مهدی عزیزی

مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، وزارت راه و شهرسازی

"پژوهش و امکان سنجی اشتغال زایی در شهرهای جدید"

7

1392

اسفندیار زبردست

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

طرح کاربردی تدوین ضوابط مکانیابی برای ساختمانهای اداری قضایی (مرحله نهایی)

8

1393

اسفندیار زبردست

معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران

سنجش پایداری شهری در کلانشهر تهران

9

1393

اسفندیار زبردست

پردیس هنرهای زیبا

" توزیع  فضایی آلاینده های هوا در کلانشهر تهران"

10

1395

اسفندیار زبردست

معاونت شهرسازی و معماری وزارت را و شهرسازی

ارزیابی تحقق پذیری طرح کالبدی ملی ایران

11

1395

اسفندیار زبردست

معاونت شهرسازی و معماری وزارت را و شهرسازی

ارزیابی تحقق پذیری طرح مجموعه شهری تهران ایران

12

1393

بهناز امین زاده گوهرریزی

شهرداری تهران

معاونت معماری و شهرسازی

ساماندهی و ارتقای هویت ایرانی/ اسلامی در فضاهای شهری (مجری طرح)  

13

1392

بهناز امین زاده گوهرریزی

دانشگاه تهران

روشهای طراحی مشارکتی در ارتقای فضاهای باز شهری سکونتگاههای غیر رسمی

14

1391

بهناز امین زاده گوهرریزی

دانشگاه تهران

شناخت اصول و فرایند طراحی شهری مطلوب و موثر برای کودکان آسیب پذیر جامعه با رویکرد مشارکتی (مجری طرح)

15

1390

بهناز امین زاده گوهرریزی

دانشگاه تهران

ارزیابی مشارکت در طرح های منظر شهری به منظور ارائه فرایند مناسب بازآفرینی شهری (مجری طرح)