- چهارشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۸

- کارگاه روش تحقیق و تدوین RFP

یکی از مهمترین نیازهای امروز شهرسازی کشور به ویژه در عرصه حرفه، نحوه مواجهه و استفاده از فرایند تهیه و تدوین RFP است. از این رو با همت قطب علمی شهرسازی کارگاهی با موضوع روش تحقیق و تدوین شرح خدمات، توسط جناب آقای دکتر محمد مهدی عزیزی و جناب آقای دکتر میثم بصیرت به مدت دو روز در محل دانشکده شهرسازی برگزار شد. مهمترین مباحثی که در این کارگاه به آن پرداخته شد موضوعات و محورهای روش شناسی در تحقیقات علمی، انواع روش تحقیق، ساختار نوشتاری یک پژوهش و تحقیق علمی، نحوه استفاده از منابع و ماخذ، ساختار گزارش یک طرح تحقیقاتی و پژوهشی و در نهایت فرایند ارزیابی یک طرح تحقیقاتی و پژوهشی را شمال می شد

همچنین در روز دوم با طرح موضوعاتی همچون آشنایی با مفاهیم RFP و Proposal، دستیابی به نحوه تعریف و تنظیم ساختار درخواست تسلیم پیشنهاد RFP و تسلط به تعریف و انواع آن، ساختار و ویژگیهای Proposal، مفاهیم و رویکردهای مورد استفاده در حرفه شهرسازی با توجه به ساختار و تجربیات حرفه شهرسازی در کشور مورد توجه قرار گرفت.