اعضای قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران

دکتر سید محسن حبیبی

دکتر سید محسن حبیبی


دکتر سید محسن حبیبی

دکتر سید محسن حبیبی

استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران
smhabibi@ut.ac.ir