نشست نهم از مجموعه سلسله نشست های علمی تخصصی شهرهای جدید با موضوع مسکن مهر در شهرهای جدید