نشست هشتم از مجموعه سلسله نشست های علمی تخصصی شهرهای جدید با موضوع حمل و نقل در شهرهای جدید